פארק שקד

פארק שקד

01/03/2015

מנהל אתר קק”ל: איציק משה

מדען ראשי: דר’ ברטרנד בוקן bboeken@bgu.ac.il

מידע כללי

נ.צ.

קו רוחב 31.2833

קו אורך 34.6167

מיקום

האתר ממוקם בפארק אקולוגי בצפון מערב הנגב ליד אופקים. בגובה 200 מ’ מעל פני הים ומשתרע על פני 3,000

דונם. טמפרטורת קיץ מקסימאלית ממוצעת 34ºC , טמפרטורת חורף מינימלית ממוצעת 6ºC . ממוצע גשם רב שנתי: 200 מ”מ.

היסטוריית אתר

עד להקמת האתר ב 1987- היה האזור ככל הנראה תחת לחץ רעיה כבד במשך אלפי שנים. מאז 1987 מנוהל האזור ע”י קק”ל. הניהול כולל רעיה, מניפולציות של נוף, איסוף מי נגר ושתילת עצים. כ- 300 דונם מהפארק  מגודרים למניעת רעיה ומיועדים למחקר. מ- 1994 האזור מהווה אתר הדגמה של ה- .International Arid Lands Consortium

גיאולוגיה ומורפולוגיה

אגני היקוות סלעיים ולס, נחלי אכזב , מישורי לס.

אקוסיסטמה וצמחייה

בתה חצי יובשנית (בתה עשבונית שיחנית(. הצמחייה השלטת היא בני שיח) נואית קוצנית, חורשף קטן קרקפות ומתנן שעיר) עם עושר מינים של חד שנתיים בחורף בין השיחים ) נשלט ע”י מלעניאל מצוי ועשבוניים נוספים) וכתמי שיחים (נשלט ע”י מרגנית השדה אחרים).

נושאי מחקר

דיסציפלינות: אקולוגיה, מיקרוביולוגיה, מדעי הצמח, הידרולוגיה, מטאורולוגיה, רעיה.

מניפולציות: תלוליות ובורות בקרקע, גיזום, קירצוף, חישוף, קוטלי עשבים, רעיה, שינויים בנגר, קיטוע קרום, הזזת זרעים, הסרת צמחייה, הדמיית גשם.

נושאים
א. מבנה הקרקע וחלוקת משאבים.

1. ניטור ארוך-טווח של נגר בזמן גשם מֵחלקות גדולות בעלות רמות.  שונות של הטרוגניות מרחבית )כתמיות17 שנים, פרויקט סווניזציה עם קק”ל, מכון וולקני, התחנה לחקר הסחף, קק”ל(.

2. יחסי מקור-מיבלע בין המטריקס שבין השיחים לבין כתמי השיחים והשפעת הצמחייה וטיפולי הקרקע ב”תאי נוף”  קטנים.

ב. מבנה ותפקוד הקרום המיקרוביולוגי של המטריקס שבין השיחים.תפקוד הקרום, אחידות, התפתחות והתאוששות לאחר הפרעה (17 שנים, סווניזציה, קק”ל ( IALC

ג. מגוון ושכיחות של חברת הצומח.

1. שינויים לטווח ארוך בחברות צומח חד שנתי בכתמים מופרעים ושאינם מופרעים )בורות ותלוליות( ) 14 שנים, פרוייקט סוואניזציה(.

  • (יצרנות ועושר מינים (14 שנים
  • שנים 4) התיישבות לאחר הפרעה)

2. חשיבות תנועת הזרעים בתוך ובין כתמים למבנה חברת הצומח החד שנתי ) 6 שנים, .)IALC

ד. מחזור נוטריינטים וכתמיות

1. שטף פחמן וחנקן בכתמי שיחים ובין השיחים ) 4 שנים, קק”ל,

. 2השקעת ותנועת אבק בכתמי שיחים ובין השיחים ) 3 שנים, קק”ל,

ה. רעיה, מבנה הנוף, דינאמיקה של משאבים, ויצרנות צמחים.

1. השפעת הרעיה על כתמיות הנוף, נגר וחברות צומח וקרום מיקרוביאלי ) 17 שנים, פרוייקט סוואניזציה, קק”ל, מכון וולקני, התחנה לחקר הסחף(.

2.  השפעת סימולציית רעיה )קיצוץ צמחים( בין השיחים על צפיפות הצמחיה, ביומאסה ועושר מינים ) 4 שנים

ו. חשיבות השיחור של נמלת הקציר, ניטור תנועות השיחור ואיסוף הזרעים של הנמלה ) 4 שנים(.

ז. מודליזציה של מערכות אקולוגיות ונוף.

1.  מודליזציה של ארגון מרחבי של כתמי שיחים על המדרונות.

2.  מודליזציה של מאפייני פני השטח של כתמי שיחים ומטריקס בעל קרום

ח. דמוגרפיה של שיחים והיווצרות כתמים

Category
Skip to content